Annonce
Læserbrev

Større svinefarm. Svært at forene med det gode liv

Tilladelse til udvidelse vil give Havskov mulighed for at producere op til ca. 75.000 smågrise om året, dvs. næsten en fordobling af den nuværende produktion, anfører debattørerne. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Debat: Kære byrådsmedlemmer

Til byrådsmødet d. 26.6. vil I behandle sagen ’Anvendelse af "50%-reglen" - miljøtilladelse af husdyrbrug på Brydebolvej 9’.

Vi har forståelse for, at Havskov ønsker at udvide sin produktion, men vi ønsker ikke, at det skal ske på en så bynær bedrift som Brydebol. Det har vi meget tydeligt givet udtryk for i høringssvarene. Derfor er vi stærkt forundrede over, at flertallet i Teknik og Miljø-udvalget har valgt at prioritere én enkelt landmands ekstraindtjening på bekostning af hundredevis af andre borgeres sundhed og livskvalitet. Den beslutning står i skærende modsætning til Lemvig Kommunes motto om at ”Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.”

Jfr Lemvig Kommunes ”Strategi for bosætning” vil kommunalbestyrelsen ”aktivt gøre Lemvig Kommunes herligheder tydelige.” Hvilke herligheder? ”En kvalm og stram lugt fra staldene”, som det formuleres i et af høringssvarene?

”Du må ikke flytte – Livet er godt i Lemvig Kommune” står der i bosætningsstrategien. Men vi er mange, som i vores høringssvar klager over så stærkt gennemtrængende lugt af svin, at den i perioder ødelægger vores muligheder for at opholde os udendørs, tvinger os til at holde døre og vinduer lukkede på varme sommerdage, og endda trænger ind i husene og ’sætter sig’ i tøj og inventar. Er det virkelig ’det gode liv’?

Det handler ikke kun om lugtgener. Ifølge Sundhedsstyrelsen findes der som nævnt i et høringssvar ”potentielt sundhedsskadelige komponenter i dampe, støv og aerosoler fra svinefarme, der kan spredes via vinden til omgivelserne. (…) kan relateres til forskellige former for lungesygdomme, luftvejs- og (…) slimhindeirritation i øjne, næse, svælg og eventuelt bronkier, og der kan opstå almensymptomer i form af hovedpine, træthed, kvalme og koncentrationsbesvær.”

Det er netop den type symptomer, der fremhæves i flere høringssvar, og som flertallet i Teknik og Miljø-udvalget ignorerer. Men hvis kommunen ønsker at tiltrække børnefamilier, er det så det rigtige miljø at tilbyde dem? Teknik og Miljø-udvalget foreslår, at man søger at mindske problemet ved at montere miljøkryds i alle ventilationsafkast, men der fremlægges ikke tilstrækkelig evidens for, at det reelt løser problemet.

Vi bliver lovet, at lugtgenerne fra ejendommen vil blive mindre ved en § 16b-tilladelse. Det lovede Havskov også, da han overtog ejendommen i 2011. Men som det tydeligt fremgår af høringssvarene i indeværende høring, er vi flere, der har oplevet, at lugtgenerne fra ejendommen tværtimod er blevet værre.

En tilladelse vil i øvrigt give Havskov mulighed for at producere op til ca. 75.000 smågrise om året, dvs. næsten en fordobling af den nuværende produktion. Vælger han at bruge den tilladelse, kan det medføre tæt på en fordobling af mængden af gylle, der skal køres ud fra ejendommen. Det kan kun medføre øgede gener for os naboer. Kommunalbestyrelsen er teknisk set ikke forpligtet til at forholde sig hertil i § 16b spørgsmål, men vi beder jer om at forholde jer til vores virkelighed, og ikke gemme jer bag paragrafferne.

Med Havskovs og kommunens historik for håndtering af lugtgener og sundhedsskadelige udledninger er der ikke noget, der giver os anledning til at tro, at forholdene vil forbedres med en § 16b-tilladelse. Konsekvenserne af en tilladelse er ikke tilstrækkeligt belyst, hverken i det høringsmateriale, som blev sendt ud i første omgang, ej heller i det nye forslag om miljøkryds. Derfor beder vi om, at kommunen iværksætter en ny høring, hvor de forskellige løsningsforslag bliver lagt ud til debat. Vi har som nævnt ikke noget principielt imod Havskovs ønske om at udvide sin produktion, men det skal ikke være på Brydebol. Derfor må der kunne findes en løsning, hvor Havskov holder sig inden for rammerne af sin nuværende tilladelse, og, når de eksisterende bygninger er afskrevet, finder et andet sted at lægge sin produktion. På langt sigt vil vi gerne opfordre til, at kommunen inddrager os i en fremsynet strategi for at gøre østbyen attraktiv for tilflyttere.

Debattørerne har forståelse for, at Havskov (foto) ønsker at udvide sin produktion, men ønsker ikke, at det skal ske på en så bynær bedrift som Brydebol. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Vester Husby. Sådan holder borgmesteren og byrådet borgerne i kommunen for nar!

Debat: Anledningen er selvfølgelig offentliggørelse af planen for udstykning af sommerhusgrunde i Græm Kær. Holstebro Dagblad har sikret, at planen er sluppet ud i offentligheden. Planen siger dog ikke 80 huse som i begyndelsen, men 67, så vidt vi kan tælle. Det er altså planen, at Græm Kær plastres til med huse, og ingen områder friholdes til fri og vild natur! Planen er ganske vist ikke vedtaget endnu, siger man! Måske fordi ”nogen” har haft held til at placere en påstand internt i kommunen om, at det ”kun” er nogle få sommerhusejere, der er trætte af at få bygget huse i Græm Kær, da man derved får spoleret den udsigt, man har til havet. Men bemærk venligst - det er faktisk ikke det, der har præget de indlæg, sommerhusejerne er kommet med i tidens løb. Så den påstand er ikke korrekt, hvorfor den da også vil være ubrugelig som argument i denne sag. Sagen drejer sig derimod om noget helt andet! Alle grundejere i sommerhusområdet, alle fastboende og lodsejere i Husby har gennem mange år vidst, at der ikke kunne udstykkes flere grunde i Græm Kær, som således skulle ligge hen som åbent landskab, som en del af det sommerhusområde, hvor man så havde erhvervet sig en grund. Alle har vidst dette – og disponeret efter dette - indtil Holstebro Kommune i 2018 åbnede en dør på klem for nye udstykninger, hvilket selvfølgelig satte den enkelte grundejer i en ny og uventet situation. Man kan vel som grundejer ikke kalde det løftebrud fra kommunens side, - men derimod et forsøg på at fravriste grundejerne et tinglyst gode, som er tilknyttet den grund, grundejeren har erhvervet indenfor det pågældende område! Og her så en drejebog over, hvordan man gør borgere til grin: • Holstebro Kommune har lovet, at grundejerforeningen ville blive taget med på råd og dermed et samarbejde om udviklingen i Græm Kær. Lovet af både borgmester og ledende medarbejdere i kommunen. Den invitation har vi endnu til gode! • Når vi ser på planen kan vi jo godt regne ud, den er en del af en forudgående proces, og her fremgår det temmelig klart, at man overhovedet ikke har taget underskriftsindsamlingen alvorlig. Den underskriftsindsamling, hvor ikke mindre end 2/3 af de fastboende i Husby sogn har tilkendegivet, de ønsker Græm Kær bevaret. En underskriftsindsamling har måske ikke nogen større værdi for en politiker, men havde det været en afstemning eller et valgresultat, - ville man så også ignorere det? Og fordi man fra kommunens side ikke i tide har taget en dialog og samlet både lodsejere, fastboende og sommerhusejere og forsøgt at bygge bro mellem parterne og deres interesser, kommer hele processen til at virke kluntet og uprofessionel. Nu er man der, hvor man - uanset byggeri eller ej - risikerer at skabe en vinderpart og en taberpart. Og det er lige nøjagtig den situation, vi i et lille samfund slet ikke har brug for! Og det er ikke fordi, man ikke var advaret om, at denne situation kunne opstå. Jeg har selv gjort det!

Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce